Zhuhai Encode Biotechnology Application Resarch Institute Updated

4/F, No.4 Bldg., No.1 Industrial Zone, No.93, Zijing Lu, Xiangzhou, Zhuhai, Gu
, 519000 China