Guangzhou Lonza Co., Ltd. Updated

No. 821, South Of Gongye Rd., Guangzhou, Guangdong
, 510288 China