Fujian Jiamei Group Company Updated

Donghuan Road, Chengguan, Dehua, Fujian
, 362500 China